Sari Shafa Hospital

شرح وظايف

ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦ اﻟﻤل

۱- ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ.

۲- اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺪون ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

۳- ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ، ﺧﺎرج از ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮل ، و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ، ﮐﻨﻨﺪ.

۴-ورود ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد

اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

۵-اﻧﺠﺎم رﺿﺎﯾﺖ ﺳﻨﺠﯽ روزاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه