هيئت مديره

هيئت مديره هر دو سال يك بار با راي اكثريت پزشكان سهامدار انتخاب ميشوند و همچنين مدير عامل و رييس هيئت مديره و بازرس با راي اعضاي هيئت مديره انتخاب مي شوند.