هيات مديره

در تاريخ آبان 1402 مجمع عمومي بيمارستان شفا جهت انتخاب هيئت مديره و بازرس با اكثريت اعضا  تشكيل شد و پس از راي گيري افراد ذيل به عنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب شدند كه به مدت دو سال فعاليت خواهند داشت .

آقای دكتر مهدی یونسی (مدیرعامل)

آقای دکتر غلامعلی گدازنده (رئیس هیات مدیره)

آقای دکتر مهدی بردبار (رئیس بیمارستان)

آقای دکتر محمدرضا حبیبی (نائب رئیس هیات مدیره)

آقای دکتر سید جعفر مطهری

آقای دكتر احمد باقرپور طهرانی (بازرس)