کسب کرسی دانشیاری دانشگاه علوم پزشکی ساری توسط خانم دکتر نظری عضو هیئت مدیره بیمارستان