بخش نوزادان

بخش نوزادان

بخش نوزادان بيمارستان شفا، شامل ۵ تخت و بخش NICU كه اولين مركز دارنده مجوز از سمت وزارت بهدشت در بين بيمارستان هاي خصوصي مي باشد و شامل ۴ تخت است