حضور بیمارستان شفا ساری در دومین همایش بین المللی گردش گری سلامت به عنوان بیمارستان برتر و پیشرو در حوزه بیماران بین الملل

حضور بیمارستان شفا ساری در دومین همایش بین المللی گردش گری سلامت به عنوان بیمارستان برتر و پیشرو در حوزه بیماران بین الملل