CCUبیمارستان شفا دارای بخش مراقبت های ویژه قلبی کامل و مجهز است که همچنين داراي پروانه درجه يك مي باشد.اين بخش در طبقه دوم واقع شده است. این بخش بر اساس آخرین استانداردهای فیزیکی – تجهیزاتی طراحی شده است. بیماران از اورژانس، سایر بخش های بیمارستان و یا بعد از آنژیوگرافی، در این بخش بستری و ویزیت می شوند. حضور پزشکان مجرب، مراقبت های مسئولانه و وجود تجهیزات پیشرفته و کارا از نکات ارزشمند این بخش می باشد