بخش تخصصي و فوق تخصصي قلب

در این مرکز اعمال جراحی بای پس عروق کرونر و دریچه آئورت ، دریچه میترال و ترمیم تریسوسپید ویل نیز انجام می شود.

همچنین جراحی ascending and aortic arch aneurysm و descending Aorta endo-vascu نیز در این بیمارستان انجام میگردد