هزينه ها

برآورد هزینه کلی عمل های رایج تشخیصی/درمانی برای بیماران بین الملل
به ازاء هر همراه برای هر شب ۲۰۰$ هزینه به جدول تعرفه زیر اضافه خواهد شد