هيات مديره

در تاريخ 1400/07/30 مجمع عمومي بيمارستان شفا جهت انتخاب هيئت مديره و بازرس با اكثريت اعضا  تشكيل شد و پس از راي گيري افراد ذيل به عنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب شدند كه به مدت دو سال فعاليت خواهند داشت .

آقاي دكترمحمدرضا پيوندي (مدیرعامل)

آقاي دكتر جعفر مطهری (رئیس هیئت مدیره)

آقای دكتر مهدی یونسی

آقاي دكتر حمدالله جواديان

آقاي دكتر حسین فرسویان (نائب رئیس)

آقاي دكتر اسفندیار جواهری(بازرس)