Sari Shafa Hospital

بیمارستان شفا با کلیه بیمه های معتبر کشور طرف قرارداد می باشد