نحوه پذيرش در طي 24ساعت شبانه روز بصورت حضوري مي باشد