گروه آزمايشگاه پاتولوژي

User Pic

دكتر ژيلا ترابي زاده


متخصص آزمايشگاه و پاتولوژي


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر فرشاد نقش وار


متخصص آزمايشگاه و پاتولوژي


ارتباط با پزشک