گروه ارتوپدي

User Pic

دكتر محمدرضا پيوندي


متخصص ارتوپدي
رییس هیات مدیره


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر اللهيار خوارزمي


متخصص ارتوپدي


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر سيد اسماعيل شفيعي


بورد تخصصی جراح ارتوپدی
جراح زانو و ارترسکوپی


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر سلمان غفاري


فلوشيپ جراحي زانو
متخصص ارتوپدي


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر علي كرملو


متخصص ارتوپدي


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر مهران رضوي پور


بورد تخصصی جراحی استخوان و مفاصل
فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی


ارتباط با پزشک