گروه نورولوژيست

User Pic

دكتر ابراهيم خوشنما


متخصص نورولوژيست


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر سيد محمد باغبانيان


نورولوژيست فلوشيپ MS


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر نسيم تبريزي


نورولوژيست فلوشيپ اپيلپسي (صرع)


ارتباط با پزشک