بخش فوق تخصصي گوارش

ما در اين مجموعه كليه حالتهاي آندوسكوپي و كلونسكوپي را انجام مي دهيم. تمامي آندوسكوپي هاي مربوط به معده جهت تشخيص درمان و روئت در اين مركز انجام ميشود. جدا از پروسه تشخيص ، آندوسكوپي هاي درماني شامل كنترل خونريزي جراحت ، بستن رگ از طريق آندوسكوپي ،‌پلي پكتومي ، جايگذاري PEG بصورت روتين در اين مركز انجام مي شود. تمامي مراحل تحت بيهوشي و با همكاري گروه بيهوشي قابل انجام است.

.گزارشها براي هر پروسه با يافته هاي اصلي به همراه توضيحات بصورت رنگي چاپ ميشود