راهنماي طبقات

كادر بيمارستان شفا، جهت رفاه حال مراجعين با طرحي خطوط راهنما مراجعين را از درب ورودي تا مقصد مورد نظر راهنمايي مي كنند

خط زرد منتهي به راديولو‍‍ژي
خط قرمز منتهي به راديولوژي اور‍ژانس
خط سبز به درمانگاه
MRI خط آبي به

خط آبي كمرنگ به سنگ شكن منتهي مي شود

طبقه همكف

اورژانس

MRI

 سي تي اسكن

 پذيرش

 رادیولوژی

كيلينيك

داروخانه

آزمايشگاه

طبقه اول

اتاق عمل

 اطفال

 بخش بستري يك

 بخش بستري دو

 ICU

طبقه دوم

نوزادان

 زايشگاه

 I.C.U قلب

اتاق عمل قلب

آنژيوگرافي

C.C.U

بخش سه

بخش چهار