صفحه تماس با ما

۰۱۱۳۳۲۰۵۰۰۶- الی ۹

فکس : ۰۱۱۳۳۱۱۸۵۰۳ ، ۰۱۱۳۳۱۱۸۳۲۲

رایانامه : sarishafahospital@yahoo.com