بیمارستان شفا ساری

كليه تعرفه ها طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت مي باشد