بیمارستان شفا ساری

نحوه پذيرش در طي ۲۴ساعت شبانه روز بصورت حضوري مي باشد