معرفي واحد IPD

بيماران بين الملل( IPD)

تعریف دپارتمان بیماران بین الملل (IPD ) :
توریسم درمانی یا گردشگری سلامت سفری است که با هدف درمان به کشور دیگری انجام می شود. از دلایل این نوع گردشگری، عدم وجود شیوه های درمانی مشابه ، هزینه های بالا و عدم وجود تکنولوژی های پیشرفته درمانی در کشور مبدا می باشد ، از سویی دیگر با توجه به تعرفه های پزشکی مناسب در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه و ارائه خدمات پزشکی و پرستاری با کیفیت بین المللی تعداد زیادی بیماران ، تمایل دارند تا برای دریافت خدمات درمانی به ایران سفر نمایند و این امر خود سبب گردیده تا یکی از قطب های گردشگری سلامت در منطقه، کشور عزیزمان باشد.
در این راستا بیمارستان شفا با توجه به ظرفیت های بالفعل و بالقوه، دستاوردهای موفق بین المللی و پیشتازی در عرصه مدیریت نوین خدمات سلامت توانست در ارزیابی وزارت بهداشت مجوز پذیرش بیماران بین المللی را دریافت نماید.
خدمات IPD :
دپارتمان بیماران بین المللی ( IPD ) بیمارستان از کارشناسان متخصص و پزشکان مجرب مسلط به زبان های بین المللی تشکیل شده که به صورت ۲۴ ساعته بستر ارائه خدمات سلامت را به بیماران بین المللی مهیا می سازد.
• حضور مترجم مقیم مسلط به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه در این مرکز توانسته است ، از لحظه ورود به کشور تا ترخیص از بیمارستان را برای بیماران تسهیل نماید به گونه ای که هیچگونه خلل ارتباطی در این زمینه ایجاد نشود .
• کارشناس ارشد IPD مسئول هماهنگی نحوه حضور بیماران بین الملل در بیمارستان است در این راستا جهت کوتاه نمودن مسیر ارائه خدمات،حضور پرستار خوش آمدگویی در لابی و حضور کارشناس VIP/CIP در بیمارستان توانسته است اهرم های موثری برای این دپارتمان ایجاد نماید

اطلاعات واحد IPD

1-برگزاری ۳ جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان در خصوص تشکیل دپارتمان گردشگری سلامت
۲- تعیین کارشناس دپارتمان
۳-تعیین مجریان واحد IPD
۳ تعیین پرستار IPD
۴ تعیین پزشک دپارتمان
۳- تعیین شرح وظایف کارشناس و پزشک دپارتمان گردشگری سلامت و پزشک معالج
۴- اخذ و بررسی تعرفه های گردشگری سلامت مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۵- شناسایی پزشکان فعال در امر گردشگری سلامت
۶- شناسایی هتل های فعال در امر گردشگری سلامت
۷- تهیه پمفلت معرفی و خدمات قابل ارائه بیمارستان به دو زبان عربی و انگلیسی
۸-تهیه و تدوین پرسشنامه نظرسنجی به زبان انگلیسی از گردشگران سلامت
۹-تهیه کارت ویزیت بیمارستان به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی
۱۰-تهیه فرایندهای واحد بیماران بین الملل